תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש") נועדו להסדיר את תנאי השימוש במידע ומערכת העלאת המתכונים של "מאסטר מתכונים" (כהגדרת מונח זה להלן). כל משתמש (כהגדרת מונח זה להלן) המבצע שימוש או המנסה לבצע שימוש במערכות מאסטר מתכונים או המקבל את השירותים (כהגדרת מונח זה להלן) המוצעים על ידי החברה מאשר כי קרא מסמך זה ומסכים לתנאי שימוש אלה, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (כהגדרת מונח זה להלן) המפורטים במסמך זה, באשר הם, ללא יוצא מן הכלל. במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש אלו, או לחלק מהם, הנך נדרש להפסיק את השימוש במערכות מאסטר מתכונים ולחדול מצריכת השירותים.

החברה רשאית לעדכן, להוסיף, לערוך ולשנות את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עדכונים או שינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תופיע באתר ו/או תשלח בדואר אלקטרוני למשתמשים אשר כתובת הדואר האלקטרוני שלהם מצויה בידי החברה ואשר הסכימו לקבל ממנה דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני. תנאי השימוש המעודכנים ביותר יופיעו באתר תחת קישור "תנאי שימוש" בעמוד הראשי של האתר. שימוש במערכות מאסטר מתכונים או קבלת השירותים מהווה הסכמה לתנאי השימוש, כפי שישתנו מעת לעת ובהתאם לנוסח העדכני המופיע באתר.

אם ישנה סתירה או אי התאמה בין הקבוע בתנאי השימוש המפורטים במסמך זה לבין מידע המופיע בדפים אחרים באתר, גובר האמור בתנאי שימוש אלו.

בכל נושא, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה על ידי מילוי טופס פניה בעמוד יצירת הקשר באתר.

כללי

 1. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בהן מכוון לנשים ולגברים כאחד.
 2. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפן.
 3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי, תנאי השימוש המפורטים להלן אינם באים להחליף ו/או לגרוע מתנאי שימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו, לפי העניין, והינם מוסיפים עליהם.
 4. הגדרות. למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
  1. "האתר" – אתר האינטרנט מאסטר מתכונים בכתובת www.mastermatkonim.co.il;
  2. "ההסכם" או "תנאי השימוש" – מסמך זה;
  3. "לקוח" – מי שקורא את המתכונים של ומי שמשתמש במערכת העלאת המתכונים;
  4. "משתמש" – מי שביצע שימוש במערכות מאסטר מתכונים, במישרין ובעקיפין, לרבות לקוח ולרבות אדם אחר העושה שימוש במערכות מאסטר מתכונים מטעם לקוח;
  5. "מערכות מאסטר מתכונים" – מערכת המאפשרת לכל משתמש לעלות מתכונים ולייצר לעצמו עמוד מתכונים.
  6. "שותף" – כל צד שלישי אשר הפנה משתמש אל החברה, במישרין או בעקיפין, באמצעות התחברות דיגיטלית או אחרת.

השימוש במערכות מאסטר מתכונים

 1. משתמש רשאי להשתמש במערכות מאסטר מתכונים על פי הכללים המפורטים להלן בלבד. אין להשתמש במערכות מאסטר מתכונים אלא כאמור בהסכם זה, אלא אם קיבלת, מראש ובכתב, את הסכמתה המפורשת של החברה לעשות כן. מבלי לגרוע מכלליות האמור:
 2. בזמן השימוש במערכות מאסטר מתכונים או קבלת השירותים אין להתחזות לאדם או לתאגיד אחר;
 3. אין להעתיק, להשתמש, או לאפשר לאחר להשתמש, בתכנים מתוך מערכות מאסטר מתכונים, לרבות פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת;
 4. אין לבצע פעולות המשפיעות על עיצוב מערכות מאסטר מתכונים, לרבות על תכנים המופיעים בהן, או על קוד המקור שלהן;
 5. אין להפעיל (או לאפשר הפעלת) כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots , וכדומה, למטרות שכפול או העתקה של יכולות או חומרים או תכנים המופיעים במערכות מאסטר מתכונים. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים אלו לצורך יצירת מאגרים או אוספים שיכילו תכנים או מידע שמקורם במערכות מאסטר מתכונים;
 6. אין לבצע כל מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים באתר במטרה להגיע לדפים באתר אליהם אין למשתמש גישה ישירה(URL Hacking) ;
 7. אין להציג תכנים שמקורם במערכות מאסטר מתכונים בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, פרוטוקול או אביזר, המשנים את העיצוב שלהם כמופיע במערכות מאסטר מתכונים או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהו ובפרט תוכן מסחרי, לרבות פרסומות;
 8. אין ליצור קישורים למערכות מאסטר מתכונים מכל אתר המכיל תכנים לא חוקיים או בלתי הולמים, לרבות תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או תכנים שהפרסום שלהם מנוגד לחוק או שפועלים לעידוד פעילות המנוגדת לחוק;
 9. אין לטעון, לשלוח או לשדר אל או באמצעות מערכות מאסטר מתכונים חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן לגרום להגבלת השימוש, להרוס או להפריע למערכות האתר, לרבות כל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה למטרת הפעלת מערכות האתר ואספקת השירותים;
 10. אין להציף את השרתים באמצעותם מופעלות מערכות מאסטר מתכונים ו/או מסופקים השירותים בדואר, לרבות דואר זבל(Spam) ;
 11. אין להפר או לפגוע, בכל אופן שהוא, בזכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת, בין של החברה ובין של צד ג' כלשהו, הקיימים במערכות האתר;
 12. אין לקטוע, לנסות לקטוע ו/או להפריע בכל צורה ו/או דרך, לפעולת מערכות מאסטר מתכונים, לרבות על ידי הפרעה לפעולתם התקינה של שרתי החברה ו/או למערכות התקשורת של החברה ו/או לכל מערך חומרה ו/או תוכנה אשר תומך בפעולת מערכות מאסטר מתכונים או אספקת השירותים;
 13. אין לעשות כל שימוש במערכות מאסטר מתכונים ו/או בשירותים בניגוד או באופן שאינו הולם את תנאי השימוש, או שאינו חוקי או מוסרי;
 14. מערכות מאסטר מתכונים והשירותים מסופקים למשתמש כפי שהן (As Is) ומיועדות לשימוש הלקוח באתר הלקוח בלבד.

קבצי Cookies

 1. "Cookie" ("קובץ עוגיות") הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר משרת האינטרנט למכשיר בו המשתמש עושה שימוש (מחשב, טלפון וכדומה). קבצי העוגיות אינם תוכנת מחשב ואינם מסוגלים לקרוא את המידע המצוי על גביהם, או לבצע פעילות כלשהי בעצמם. מטרת השימוש בקבצי העוגיות היא לצורך זיהוי מהיר – כך, שרתי החברה יוכלו לזהות משתמש חוזר או ביקור של משתמש באתרים אחרים, במהירות וביעילות.
 2. בהסכמת המשתמש לתנאים המפורטים בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות, ובשימושו בשירותים, מאשר המשתמש ומתיר לחברה "להשתיל" אחד או יותר קבצי עוגיות על גבי מכשירו, להשתמש במידע הנמצא בקבצי העוגיות, ולזהותו באמצעות קבצי העוגיות. ייתכן שחלק מקבצי העוגיות שבהן מבצעות מערכות מאסטר מתכונים שימוש מקורן בצד שלישי, לרבות Google Analytics ו/אוFacebook Pixel ו/או YouTube ואחרים.
 3. בכל מערכות מאסטר מתכונים נעשה שימוש בקבצי עוגיות וזאת על מנת לאפשר את תפעולן התקין והשוטף של כל מערכות מאסטר מתכונים ו/או על מנת לאסוף נתונים שונים, לרבות נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכות מאסטר מתכונים, אימות פרטים וצרכי אבטחת מידע. מובהר כי, ביטול אפשרות שמירת קבצי העוגיות בדפדפן המשתמש עשויה לגרום למערכות מאסטר מתכונים שלא לתפקד בצורה תקינה או אופטימלית.
 4. מאסטר מתכונים לא תשתמש בכל מידע הנובע מקבצי עוגיות לצורך זיהוי משתמש באופן פרטני.

הגבלת אחריות ואחריות הלקוח

 1. מעת לעת החברה עשויה ועתידה לעדכן ו/או לשדרג את מערכות מאסטר מתכונים (לרבות את שרתי החברה) – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירותים. כמו כן, אין בידי החברה כל שליטה על תקלות אשר עשויות להתרחש מעת לעת כמו גם על זמינות מוצרים או שירותים המוכלים במערכות ובשירותים ומסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

קניין רוחני

 1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים וסימני המסחר (ככל שישנם), באתר מאסטר מתכונים או בשירותים ובכל תוכן אחר הכלול במערכות מאסטר מתכונים או של צד ג' אחר שנתן לחברה את רשותו להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה ו/או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי משתמש לאתר מאסטר מתכונים. למען הסר ספק, בסיסי הנתונים, הקוד, הקבצים הגרפיים, קבצי המדיה והאודיו, תוכן כתוב וקוד תוכן וחומר אחר כולל עיצובים וגרפיקה שייכים גם הם למאסטר מתכונים ולה הזכות הבלעדית עליהם.
 2. המשתמש רשאי לדרוש מהחברה למחוק את חשבונו וכל התוכן שאותו העלה לאתר.
 3. המשתמש אינו זכאי ולא יהיה זכאי לעשות כל שימוש במערכות מאסטר מתכונים או בכל חלק מהן באופן הנוגד את הוראות תנאי השימוש, ואשר יש בו כדי לפגוע בזכויות החברה ו/או בזכויות של צד שלישי כלשהו – באף אמצעי, דיגיטלי או אחר, מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.
 4. אם וככל שניתנה הסכמה לשימוש בקניין רוחני, על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה, סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי המשתמש.
 5. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים במערכות מאסטר מתכונים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 6. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין או מזכויות החברה על פי כל דין.

פרסומות ומודעות; קישורים לאתרים חיצוניים

 1. ככל שבאתר מאסטר מתכונים יופיעו פרסומות ומודעות, אלו נמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים פרסומיים אלו, ככל שיפורסמו במערכות מאסטר מתכונים. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודא או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. אין בכך כדי להוות המלצה או עידוד מטעם החברה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 2. ייתכן שחלק ממערכות מאסטר מתכונים וחלק מהשירותים יכילו קישורים לאתרים חיצוניים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באתר. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי למאסטר מתכונים אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, מאסטר מתכונים אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו משתמש הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, מוותר המשתמש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.
 3. במידה ומשתמש מצא במידע הנמצא באתר מאסטר מתכונים, או במידע הקיים בתכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, מתבקש המשתמש להודיע על כך לחברה.

הודעות ועדכונים

 1. הודעות עדכון וכן הודעות אחרות מטעם החברה, לרבות דואר פרסומי, יכול שיישלחו אל המשתמשים באמצעות מערכת הדואר, וזאת במקרה שהמשתמש אישר שליחת הודעות אלו.

הפסקת שירותים

 1. הספק יהיה רשאי בכל עת וללא הודעה מוקדמת להגביל את גישתו של משתמש לאתר מאסטר מתכונים ולשירותים ולסרב לספק לך גישה כאמור בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים: (וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הקיים לחברה על פי כל דין):
  1. אם קיים חשש שהמשתמש הפר את הוראות תנאי שימוש אלה;
  2. אם החברה סבורה שהשימוש של המשתמש במערכות מאסטר מתכונים ובשירותים יוצר סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך;

ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. תנאי השימוש כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד. מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

 

תאריך עדכון אחרון: 05/02/2020
למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות בדוא"ל: master@mastermatkonim.co.il